Phonetic Alphabet

Special characters

[ ] The phonetic alphabet is written in between square brackets.
ː Long vowel
Accent I
Accent II

Sounds in Swedish

[ɑː] bra [brɑː]
[a] katt [kat]
[b] bi [biː]
[d] dum [dɵm]
[eː] el [eːl]
[f] fel [feːl]
[g] god [guːd]
[h] hel [heːl]
[iː] ila [”iːla]
[ɪ] inte [”ɪntə]
[j] jag [jɑːg]
[k] kul [kʉːl]
[l] lim [lɪm]
[m] man [man]
[n] natt [nat]
[uː] mor [muːr]
[ʊ] sopa [‘sʊpa]
[p] prata [”prɑːta]
[r] rum [rɵm]
[s] snok [snuːk]
[t] tal [tɑːl]
[ʉː] ful [fʉːl]
[ɵ] full [fɵl]
[v] vatten [‘vatən]
[yː] yla [”yːla]
[ʏ] sylt [sʏlt]
[oː] sova [”soːva]
[ɔ] boll [bɔl]
[æː] lära [”læːra]
[æ] värre [‘værə]
[ɛ] elva [”ɛlva]
[ɛː] läsa [”lɛːsa]
ː] öra [”œːra]
[œ] dörr [dœr]
[øː] öl [øːl]
[ø] tölp [tølp]
[ə] enkel [‘ɛnkəl]
[ŋ] sång [sɔŋ]
[ɧ] sjuk [ɧʉːk]
[ɕ] tjuv [ɕʉːv]
[ʂ] kors [kɔʂ]
[ɖ] jord [juːɖ]
[ʈ] kort [kɔʈ]
[ɳ] garn [gɑːɳ]
[ɭ] karl [kɑːɭ]
×

You have just leveled up! Nice one!

×

Hej!

I’m Joakim and I created this place in my spare time to help you learn the beautiful Swedish language.

Do you want to help me make this the number one online resource for learning Swedish? Consider pledging over at Patreon. Even the minimum pledge at only $1 will help to cover server costs and help me set off more time to create useful and entertaining content for you.

Tack så himla mycket! Now, start learning with your FREE audio lessons.

YES! SHOW ME WHAT I'LL GET

×