Swedish phonetic alphabet

Special characters

[ ] The phonetic alphabet is written in between square brackets.
ː Long vowel
Accent I
Accent II

Sounds in Swedish

[ɑː] bra [brɑː]
[a] katt [kat]
[b] bi [biː]
[d] dum [dɵm]
[eː] el [eːl]
[f] fel [feːl]
[g] god [guːd]
[h] hel [heːl]
[iː] ila [”iːla]
[ɪ] inte [”ɪntə]
[j] jag [jɑːg]
[k] kul [kʉːl]
[l] lim [lɪm]
[m] man [man]
[n] natt [nat]
[uː] mor [muːr]
[ʊ] sopa [‘sʊpa]
[p] prata [”prɑːta]
[r] rum [rɵm]
[s] snok [snuːk]
[t] tal [tɑːl]
[ʉː] ful [fʉːl]
[ɵ] full [fɵl]
[v] vatten [‘vatən]
[yː] yla [”yːla]
[ʏ] sylt [sʏlt]
[oː] sova [”soːva]
[ɔ] boll [bɔl]
[æː] lära [”læːra]
[æ] värre [‘værə]
[ɛ] elva [”ɛlva]
[ɛː] läsa [”lɛːsa]
ː] öra [”œːra]
[œ] dörr [dœr]
[øː] öl [øːl]
[ø] tölp [tølp]
[ə] enkel [‘ɛnkəl]
[ŋ] sång [sɔŋ]
[ɧ] sjuk [ɧʉːk]
[ɕ] tjuv [ɕʉːv]
[ʂ] kors [kɔʂ]
[ɖ] jord [juːɖ]
[ʈ] kort [kɔʈ]
[ɳ] garn [gɑːɳ]
[ɭ] karl [kɑːɭ]
×

You have just leveled up! Nice one!

×