Swedish phonetic alphabet

Special characters

[ ] The phonetic alphabet is written in between square brackets.
ː Long sound
Accent I
Accent II

Sounds in Swedish

[ɑː] bra [brɑː] good
[a] katt [kat] cat
[b] bi [biː] bee
[d] dum [dɵmː] stupid
[eː] el [eːl] electricity
[f] fel [feːl] wrong
[g] god [guːd] good
[h] hel [heːl] whole
[iː] ila [”iːla] hurry
[ɪ] inte [”ɪnːtə] not
[j] jag [jɑːg] I
[k] kul [kʉːl] fun
[l] lim [lɪmː] glue
[m] man [manː] man
[n] natt [natː] night
[uː] mor [muːr] mother
[ʊ] dom [‘dʊmː] judgement
[p] prata [”prɑːta] to talk
[r] rum [rɵmː] room
[s] snok [snuːk] grass snake
[t] tal [tɑːl] speech
[ʉː] ful [fʉːl] ugly
[ɵ] full [fɵlː] full
[v] vatten [‘vatːən] water
[yː] yla [”yːla] howl
[ʏ] sylt [sʏlːt] jam
[oː] sova [”soːva] to sleep
[ɔ] boll [bɔlː] ball
[æː] lära [”læːra] to teach
[æ] värre [‘værːə] worse
[ɛ] elva [”ɛlːva] eleven
[ɛː] läsa [”lɛːsa] to read
[œː] öra [”œːra] ear
[œ] dörr [dœrː] door
[øː] öl [øːl] bier
[ø] tölp [tølːp] sloab
[ə] enkel [ɛŋːkəl] easy
[ŋ] sång [sɔŋː] song
[ɧ] sjuk [ɧʉːk] sick
[ɕ] tjuv [ɕʉːv] thief
[ʂ] kors [kɔʂː] cross
[ɖ] jord [juːɖ] earth
[ʈ] kort [kɔʈː] card
[ɳ] garn [gɑːɳ] yarn
[ɭ] Karl [kɑːɭ] Karl
×

You have just leveled up! Nice one!

×