Deryat DawIvpu’bogh SoH’e’ Dalo’taHvIS Suverya’ Hol Dalo’laH

SeQHa’mo’ ‘ej Qatlhbe’mo’ Suverya’ Hol ghojmeH Ho’DoSvam, Sov ghojmoHbe’bogh DuSaQ DaghojlaH

mab DIlnISbe’lu’bogh qI’

SIbI’ bItaghlaH ‘ej bIDIlnISbe’

ghojmeH mIw DIlnISbe’lu’bogh cha’ YouTube

April, april, din dumma sill

…jag kan lura dig vart jag vill.

Back to English